Du skal logge ind for at skrive en note

Ordet innovation har spredt sig med lynets hast i det danske samfund og dets tilstedeværelse i medierne, erhvervslivet og uddannelsessystemet er ikke til at overse. Innovation er blevet en vigtig drivkraft, som skal styrke os i konkurrencen mod andre lande for at sikre vækst og velfærd i Danmark, men innovation skal også hjælpe os med at udvikle bæredygtige løsninger på de udfordringer verden er præget af.

At der er et større fokus på innovation i dag skyldes bl.a. globaliseringen. Globaliseringen sikrer bedre levevilkår, et bedre helbred og uddannelse til mange flere mennesker end for bare 20 år siden, men betyder også øget konkurrence landene imellem, samt et stigende pres på jordens miljø og ressourcer p.g.a. høj befolkningstilvækst. Den globale udvikling og dens konsekvenser stiller krav til handlinger og forandringer, ikke kun i Danmark, men i hele verden, og det er i dette lys innovation skal forstås.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvad er innovation?

Innovation betyder nytænkning, nyskabelse, kreativitet og handling og er som sådan ikke et nyt begreb. Allerede i 1911 definerede den østrigsk-ungarske innovations- og entreprenørskabssforsker Joseph A. Schumpeter innovation som at gøre nye ting eller at gøre ting som allerede er gjort på en ny måde. Ifølge Schumpeter er der to måder hvorpå man kan reagere, når der sker en udvikling: man kan reagere traditionelt og tilpasse sig forandringen, eller man kan reagere ved at gøre noget andet end man umiddelbart kunne forvente.

Når man ser på den plads innovationsbegrebet efterhånden har fået i Danmark, herunder i gymnasiet, bliver det tydeligt at Danmark ønsker at reagere med det man kalder “kreative respons” på de globale forandringsprocesser. Vi skal ikke bare tilpasse os klimaforandringer eller den øgede konkurrence på verdensplan, vi skal gøre noget andet: Tænke på nye måder, muligheder eller produkter og nytænke eksisterende måder, muligheder eller produkter - altså finde på bæredygtige løsninger på nutidens udfordringer.

Innovation spiller en vigtig rolle på mange områder og i mange brancher. Ofte forbinder vi innovation med produkter og det private erhvervsliv. Men ved siden af produktinnovation taler man bl.a. om procesinnovation, serviceinnovation eller organisatorisk innovation. Derudover skelner man mellem radikale innovationer, som er banebrydende nyopfindelser, fx biler eller internettet og inkrementelle innovationer, som betyder nytænkning af noget allerede eksisterende, fx rullekufferten eller benprotesen.

Du skal logge ind for at skrive en note

Men hvad betyder alt dette for dig og hvorfor har innovation vundet sit indpas i gymnasiet?

Svaret er, at Danmark i fremtiden ser sig som et innovativt land – løsningernes land – som finder innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Derfor har Danmark lanceret en innovationsstrategi som bl.a. skriver innovation ind på skoleskemaet i både folkeskolen, gymnasiet og de videregående uddannelser.

Det er ikke nok at skolerne uddanner dig til en fagligt dygtige elev. Du skal også uddannes til et handlekraftigt ungt menneske, der kan navigere i samfundet og verden, som er idérig og som har et innovativt ”mindset”, hvor problemer ses som udfordringer og ikke som begrænsninger. Fagene skal udfordre og udvikle de innovative kompetencer og du skal ved hjælp af opgaver og problemstillinger blive bedre klædt på til en foranderlig og global verden.

Innovation er altså ikke kun et fag på lige linje med de andre fag i gymnasiet, men en metode, der kan anvendes i alle fag og faglige sammenhænge.

Det betyder at man arbejder problem- og løsningsorienteret og gerne i samarbejde med aktører eller samarbejdspartnere, der har en særlig interesse i løsningsforslag eller nye ideer indenfor et bestemt felt eller område.

Innovation i gymnasiefagene er en metode til at fremme et innovativt mindset hos eleverne og man kan arbejde enkeltfagligt og eller tværfagligt med innovation.

I samfundsfag kan man fx arbejde med problematikker omkring hjemløse og finde ideer til bedre livsvilkår for de hjemløse, i historie kan man udvikle nye og anderledes udstillinger til museer, der i højere grad involverer brugerne, i mediefag kan man lave kampagnefilm til hjælpeorganisationer, i tysk kan man udvikle grammatik-workshops til yngre tyskklasser og dermed udvikle bedre grammatikundervisning, i matematik og naturgeografi kan man lave beregninger af skolens energiforbrug og komme med kvalificerede løsningsforslag til en mere bæredygtig skole.

Du skal logge ind for at skrive en note

Kombinationen af AT og innovation er nærliggende. I et AT-forløb skal fagene samarbejde for i fællesskab og ved hjælp af fagenes metoder at belyse et emne eller en sag. Formålet er altså at du skal tilegne dig viden om et emne som skal afdækkes, analyseres og vurderes. Men hvor det klassiske AT-forløb arbejder med at belyse en sag, ved at forholde sig teoretisk og analyserende til sagens kerne, så skal du i det innovative AT-forløb arbejde med konkrete, autentiske problemer som skal afdækkes og analyseres, for at du kan komme med konkrete løsningsforslag eller ideer til forbedringer, som skal vurderes. Fx:

Du skal logge ind for at skrive en note

Udfordring: Madspild

Udfordring: Madspild

Udfordring: Fremtidens by

Udfordring: Fremtidens by

Du skal logge ind for at skrive en note

Spørgsmålet er nu, hvordan man gør dette?

Det er netop dette spørgsmål denne bog ønsker at belyse, nemlig: hvordan arbejder jeg innovativt i forbindelse med min AT-opgave? Bogen giver dig tips til hvordan du alene eller sammen med din gruppe kan starte opgaven, hvordan du finder reelle og relevante problemstillinger og hvordan du udvikler ideer til bæredygtige løsninger.

Bogen guider dig igennem forskellige processer ved hjælp af eksempler og enkelte instruktioner. Den giver dig løbende mulighed for at reflektere over de forskellige faser i en innovations- og AT-proces. Bogen er bygget op omkring 16 kapitler og starter med en kort introduktion til innovationskompetencerne inklusive en kompetencetest, der giver dig et praj om, hvordan det egentlig står til med dine egne innovative kompetencer.

I kapitlerne finder du bl.a. information og øvelser til at komme i gang med AT-ugen ved hjælp af planlægningsværktøjer, til at finde relevante problemstillinger, tips og ideer til vidensfasen, løsningsforslag og hvordan du arbejder med inddragelse af en målgruppe. Derudover finder du procesværktøjer til undersøgelsesmetoder og idegenererende processer og ikke mindst metoder til vurderingen af løsningen. Sidst i bogen finder du skabeloner til den gode synopsis og de gode præsentationer.

Du skal logge ind for at skrive en note

So what's in it for you?

Alle kan udvikle og øge deres innovative kompetencer og det er denne udvikling denne bog ønsker at støtte. Men hvorfor?

Innovationskompetencer giver dig fordele både fagligt og personligt og hjælper dig igennem din uddannelse og dit senere arbejdsliv. Du bliver kompetent til at navigere i fagligt stof og i en foranderlig verden, til at samarbejde med dine klassekammerater og med omverdenen, du tilegner dig kreative værktøjer til at finde på ideer og løsninger og du bliver klædt på til at handle på givne problemstillinger.

Med andre ord: De innovative processer du skal arbejde med, når du kombinerer AT med innovation, udvikler dig både fagligt, men også til at blive et kompetent menneske, der kan orientere sig i en globaliseret verden, som du - i fællesskab med andre - kan engagere dig i og bidrage til.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761680235. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018