Du skal logge ind for at skrive en note

Danmark er et lille land, som traditionelt er kendt for sin gode uddannelsestradition og sin know-how. Vi uddanner bredt og vi uddanner godt og derfor har vi også al mulig potentiale for at være med til at sætte dagsorden på den internationale innovative scene. Det kræver dog, at vi i højere grad får innovation ind i hverdagens undervisning i gymnasiet - vil vi have mere innovation i Danmark, skal vi implementere det helt konkret i vores undervisning og faget AT er et oplagt sted at starte.

I denne bog vil du finde forslag til måder at arbejde med innovation i AT, bud på redskaber du som lærer kan anvende direkte i din undervisning og forslag til progression i det innovative arbejde over de tre år på STX, hvor dine elever har AT, fra de første AT-forløb i 1g til eksamen i innovativ AT i 3g. Du vil også finde autentiske eksempler på problemer og innovative løsningsforslag og elevsynopser inden for de innovative AT emner Branding, Fremtidens By, Mad og mennesker og Kommunikation.

Du skal logge ind for at skrive en note

Motivation og styrket faglighed

Ud over at innovation i undervisningen befordrer at både lærere og elever sætter deres viden i spil på nye måder, oplever mange elever, at det er motiverende at arbejde med autentiske problemstillinger og at bruge mange sider af dem selv til at finde frem til autentiske innovative løsninger på problemerne. Eleverne lærer at erhverve og anvende viden på ny og mange elever finder det motiverende selv at indsamle viden, undersøge eksisterende løsningsforslag og indgå i kreative, skabende og formidlende processer. Som en elev har sagt : ”Det er fedt at arbejde med virkelige problemer, som dem, vi kan møde efter gymnasiet”.

Innovation styrker fagligheden fordi eleverne stifter bekendtskab med problemløsning på et konkret og faktisk plan, hvor der er rum for, at de kommer med deres egne innovative løsninger på autentiske problemer med udgangspunkt i kernefagligheden; AT innovation er kun en succes, når både nytænkningen og kernefagligheden mestres.

Du skal logge ind for at skrive en note

Inkrementel og radikal innovation

Det er vigtigt at understrege, at målet med innovation i AT ikke nødvendigvis er, at eleverne bliver opfindere af aldrig før sete innovative løsninger. Man kan sige, at får du som lærer tilrettelagt et forløb, hvor nogle af dine elever finder på helt nye og innovative problemløsninger, er det da bare helt fint. Men i udgangspunktet og i læreplanen for AT, er det den inkrementelle innovation, der sigtes i mod [se læreplanen for AT].

Inkrementel innovation er fx fornyelse eller forbedring af en eksisterende løsning eller implementering eller kobling af en eksisterende i en ny kontekst. Billedet af udviklingen af benproteser gennem tiden, som ses nedenfor, viser rigtig fint, hvordan man kan forny et eksisterende felt på baggrund af grundig viden om feltet og er altså et godt billede på inkrementel innovation.

Du skal logge ind for at skrive en note

Innovation i undervisningen forudsætter således, at eleverne kender deres faglige felt grundigt, før de går i gang med at udvikle deres innovative løsningsforslag. Det forudsætter også, at eleverne finder det bedste problem at udvikle en innovativ løsning på og den proces får du som lærer råd, vink og redskaber til at undervise dine elever i, i denne bog.

Se bud på elevens innovative løsningsforslag.

Du skal logge ind for at skrive en note

Find det gode problem

Et godt problem lyder som et paradoks i sig selv, men det er faktisk sådan, at de bedste innovative løsninger i undervisningssammenhænge ofte er affødt af et meget konkret problem og således udgør et løsningsforslag, der bygger en tydelig bro til problemet. Det er dog også vigtigt at understrege for eleverne, at problemerne skal have en vis kvalitet, en vis gyldighed.

Den tyske dannelsesteoretiker Wolfgang Klafki taler om epokale nøgleproblemer og disse er gode pejlemærker for relevante problemområder, man kan arbejde med gennem den innovative didaktik. Han nævner fem overordnede problemområder, som er fredsspørgsmålet, miljøspørgsmålet, den samfundsskabte ulighed, kommunikationsteknologien og dannelsen af den menneskelige personlighed.

Centralt for Klafki er, at hans teori er kritisk handlingsorienteret og tæt koblet til fire evner: kritik, argumentation, empati og til at se ting i sammenhæng. Han mener således, at vi mennesker kan opnå indflydelse på de nævnte nøgleproblemer gennem de fire evner og det er der, hvor innovationsdidaktikken bliver relevant.

Se kapitel om løsninger.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvorfor AT og innovation?

AT er i sin essens problemløsende ved at lægge op til at løse komplekse problemstillinger. Men virkeligheden for mange lærere, der arbejder med AT er, at deres elever, i stedet for selv at komme med faglige bud på, hvordan problemerne kan løses, kæmper for at forstå, hvordan andre før dem, teoretikere, forskere, videnskabsfolk har løst problemerne. Eleverne ender således med at være alt andet end reelt problemløsende og gengiver eksisterende viden i stedet for at anvende fagene til at finde nye løsninger på konkrete problemer, som de skal ifølge læreplanen for AT.

Når man fra UVMs side kobler AT og innovation, er det således fordi, det er et oplagt match. Det problemløsende står centralt i AT, ligesom det problemløsende står centralt i innovationsdidaktikken og ved at eleverne selv kommer frem til autentiske problemer og innovative løsninger på problemerne, bliver det deres eget fagligt funderede arbejde de præsenterer.

Du skal logge ind for at skrive en note

Innovation og kreativitet

Innovation og kreativitet bliver ofte nævnt i samme åndedrag og det er intet problem, så længe man som lærer er bevidst om forskellen på de to. Man kan sige, at innovativ didaktik typisk svarer følgende tre punkter: det skal være problemløsende, det skal give merværdi til en målgruppe og der skal indgå idégenererende og idéudviklende processer Kreativitet i undervisningen kan tage sig meget forskelligt ud og være både relevant og øge læringen, men det er ikke det samme som innovation.

I det innovative arbejde inddrages områder, som for nogle lærere vil være nye i undervisningssammenhænge og som vi i denne bog vil komme med redskaber og guidelines til, som du kan tage og anvende direkte i din undervisning. Her tænker vi særligt på udviklingsfasen, hvor den bedste idé til det innovative løsningsforslag findes og hvor idégenerering og idéudvikling er en naturlig del af arbejdsgangen.

I denne bog vil du finde forslag til, hvordan du kan strukturere din undervisning i idégenerering og et udvalg af forskellige idégenereringsøvelser, som du kan tage og bruge direkte i din undervisning. Målgruppebevidsthed er også centralt i det innovative arbejde og det finder du øvelser til i kapitlet om målgruppen. Elevernes formidling af det innovative løsningsforslag er også centralt. Du hente forslag til, hvordan du kan undervise i den gode præsentation (se kapitel om præsentationen).

Du skal logge ind for at skrive en note

Der er tre arbejdsfaser i AT innovation

De tre faser for AT innovation, som nævnes i læreplanen for AT giver en klar struktur for det innovative AT forløb og sikrer, at eleverne får en faglig ballast, før de udvikler det innovative løsningsforslag på det problem, de er kommet frem til og at de til sidst får vurderet deres arbejde inklusive det innovative løsningsforslag med deres fags metoder.

De tre faser er:

Du skal logge ind for at skrive en note
  • Problemfasen: emnefelt undersøges og konkret problem defineres
  • Udviklingsfasen: det innovative løsningsforslag udarbejdes
  • Vurderingsfasen: det innovative løsningsforslag og dets merværdi til målgruppen bedømmes.
Du skal logge ind for at skrive en note

Det kan give mening at strukturere dit innovative AT forløb efter faserne, som du fx ser det i modellen nedenfor:

Du skal logge ind for at skrive en note
Processtyring og milepæle
Fase 1: Problem

Skal der oprettes et ressourcerum? Skal der foregå idéudvikling ift. at finde problemet?

Hvordan sikres kvaliteten i gruppernes arbejde med problemet?

Høj/lav styring ift. rammesætningen?

Hvilke milepæle skal grupperne styre efter? Videndeling → Hvordan?

Aktiviteter og arbejde udenfor skolen?

Fase 2: Løsning

Hvilke introduktions-sekvenser skal der lægges ind ift. den innovative proces?

Hvordan sikret den gode idégenerering → Idékvalificering i processen?

Milepæle for grupperne ift. idé-arbejdet og løsningsforslagets udformning?

Aktiviteter og arbejde udenfor skolen?

Fase 3: Vurdering

Hvordan sikres kvaliteten i gruppernes arbejde med vurderingsdelen?

Milepæle for indhentning af undersøgelsesresultater?

Stilladsering ift. metodebevidsthed og videnskabsteoretiske overvejelser?

Krav til: Produkt(er), Fremlæggelse, Evaluering

Milepæle for:

Arbejdet med synopsis-udformning? - Talepapir?

Træning af fremlæggelsen?

Selvrefleksion og gruppernes egen evaluering af processen?

Du skal logge ind for at skrive en note

Derved sikres faglighed og kvalitet i de tre faser. Hvordan du som lærer går til detaljerne omkring planlægningen af forløbet i helhed kan du finde grundig indføring i og redskaber til her.

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksamen i AT innovation

Sidst men ikke mindst vil denne bog give et bud på, hvordan du som lærer klæder dine elever bedst muligt på til eksamen i AT innovation i 3g. Det gør vi ved at give anvisninger til, hvordan eksamen i AT innovation kan struktureres og hvordan vejledningsforløbet op til eksamen udnyttes bedst muligt. Vi giver dig mulighed for at se eksemplariske synopser og innovative løsningsforslag, som kan inspirere dig og dine elever og give sikkerhed i forhold til at vide, at I er på rette vej. (se kapitel om eksamen i AT innovation og inspiration)

God fornøjelse med arbejdet med AT innovation.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761680235. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018