Du skal logge ind for at skrive en note

Innovation er i sin essens problemløsende, idet der skal findes innovative løsninger på autentiske, nutidige problemer. Et helt centralt element i dette arbejde er at finde fra det overordnede emne til det konkrete problem, som eleven med succes kan udvikle en innovativ løsning på.

Ofte vil man opleve, at AT-eksamens emnerne mere eller mindre tydeligt er inspireret af den tyske dannelsesteoretiker Wolfgang Klafkis og skal læreren selv finde overordnede emner, der skal ligge til grund for et AT-innovativt forløb kan de give en god overordnet ramme.

Du skal logge ind for at skrive en note

Nedenstående er et forsøg på at vise, hvordan bevægelsen fra det brede problemområde til det mere emnebaserede og dernæst til det helt konkrete problem, som eleven rent faktisk kan finde en innovativ løsning på, kan se ud. Det er vigtigt at forstå, at eleven altid skal arbejde med et konkret problem i det innovative arbejde. 

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempler på sammenhæng mellem overordnede problemområder og konkrete problemer

1. Udenrigspolitiske problemstillinger USAs rolle i forhold til verdens uroligheder

> USA er verdens politibetjent/i sin kraft af at være verdens stormagt, har USA et ansvar for at afhjælpe verdens konflikter > det er et problem, at USA støtter opførelsen af muren i Gazastriben/det er et problem, at USA ikke støtter alle verdenskonflikter lige.

2. Miljøspørgsmålet

> Vi udleder for meget CO2 > det er et problem, at træerne i europæiske storbyer dør pga forurering/det er et problem, at elmetræerne på Nørrebro i København i Danmark dør pga forurening

3. Den samfundsskabte ulighed Fx ulighed mellem mennesker

> manglende uddannelse i nogle socialgrupper > det er et problem, at for mange unge fra uddannelsesfremmede hjem ikke gennemfører en ungdomsuddannelse

4. Kommunikationsteknologi

> Alle mennesker kan kommunikere på internettet > den globale kommunikation er styrket, men desværre også med det resultat, at sprogbrugen til tider er alt for barsk > det er et problem, at folk ikke overholder almindelige regler for god opførsel, når de kommunikerer på nettet.

5. Dannelsen af den menneskelige personlighed Vi har alt for travlt i Danmark

> målet blandt de ressourcestærke er, at få karriere og mange børn mens vi er i 30'erne > det er et problem, at der er flere og flere børn under 12 der diagnosticeres med stress og depression

Du skal logge ind for at skrive en note

Konkret eksempel på bevægelsen fra overemne til konkret problem

AT overemne: Mad og mennesker

Problemfelt: Klima, ressourcer og mad til alle

Konkret problem: ”Det er et problem, at bønder i Mali ikke får fornøden info og støtte i forbindelse med forestående tørke”

Innovativ løsning: Film på fransk med fornøden info (NG), som NGO kan udbrede - bro mellem problem og innovativ løsning skal være tydelig

Målgruppe: NGO der arbejder i Mali (skaber merværdi for de lokale bønder)

Du skal logge ind for at skrive en note

Afhængigt af hvor meget tid man har til sit innovative AT-forløb, er det forskelligt, om det er læreren, der præsenterer eleverne for problemer, der er gode at arbejde med og finde innovative løsninger på, eller om læreren skal tilrettelægge undervisning, hvor eleverne selv skal finde problemet. Nedenfor kan du se et bud på en workshop, du som læreren kan afholde, hvor eleverne arbejder sig fra det brede problemområde til det konkrete problem. Du kan enten vælge en 60 minutters workshop eller en 90 minutters workshop. 

Du skal logge ind for at skrive en note

Workshop – fra det brede problemfelt til det konkrete problem – idégenerering over problemet

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvis du har ca. 90 minutter, kan du starte workshoppen her

 1. Workshop: Læreren præsenterer det overordnede emneområde: Det kan være, at eleverne har mødt emnet i undervisningen forud således, at de er klædt på til arbejdet.
 2. Hvis der er tid, kan du starte med denne øvelse, der samlet set kan afvikles inden for 20-30 minutter – intuitiv søgning på emne: Du har præsenteret dem for et overordnet problemfelt, dette kan også være årets AT-emne, fx Mad og mennesker, Kommunikation, Branding, Fremtidens By eller det kan være et andet overordnet problememne, som du ønsker, at de skal kunne navigere i. Bed dem om at finde frem til en forsker, der siger noget om emnet. Søg fx på TED talks, der siger noget om præcis det overordnede emne, I har kastet jer over – i første omgang vil det i sagens natur være upræcise søgninger på emneord, fordi eleverne er i gang med netop at indsnævre det overordnede og upræcise til noget præcist. Søg dernæst på "innovative solutions on" (Mad og mennesker, Kommunikation, Branding, Fremtidens By). Til sidst skal du lade dem søge på billeder inden for emnet.
Du skal logge ind for at skrive en note

Impulsiv første søgning på viden om emnet

 1. Hvad siger forskeren? Fx TED talks på youtube, eller videnskabelig artikler knyttet til universiteter eller valide dagblade som Politiken, The Guardian, The New York Times.
 2. Hvilke innovative løsninger er der bredt set inden for problemfeltet? – billeder og tekst Og så en søgning på billeder på google – sådan, at de søger på Mad og mennesker, Kommunikation, Branding, Fremtidens By og så billeder.
 3. De tre punkter ovenfor er ikke særlig videnskabelige, men de er intuitive og det vil ofte være en let tilgængelig måde at få vakt elevernes nysgerrighed og eksisterende viden på uden, at de skal læse meget.
Du skal logge ind for at skrive en note

Hvis du har ca 60 minutter, kan du starte workshoppen her

 1. Silent Brainstorming - nu skal det bedste/mest interessante konkrete problem findes. Eleverne sidder i de grupper, læreren har dannet på baggrund af arbejdet med de innovative kompetencer og deres personlighedsprofiler og får 20 minutter til at finde på så mange problemer, de kan inden for overemnet – store og små og mere eller mindre brugbare – de skal ikke være kritiske i denne første runde > det er vigtigt, at eleverne ikke taler, men bare skriver problemerne ned på et A3 papir i gruppens midte i stilhed, så de ikke censurerer egne og andres ideer. Når de 20 minutter er gået ser eleverne på deres problemer og kategoriserer dem under emneområder. Emneområderne er mere konkrete end det overordnede Klafkiske nøgleområde, men mindre konkrete end det problem, de endeligt kommer til at arbejde med. A3 papiret sættes op på væggen ved gruppebordet eller ligger på bordet så alle kan se det.
 2. Fremlæggelse af A3 papiret med emneområder og mere eller mindre konkrete problemer. Hver gruppe præsenterer deres Silent brainstorming resultat for resten af klassen, som tager notater og stjæler problem-ideer. Ved at alle i klassen hører alles mere eller mindre konkrete problem-ideer får alle en større idébank at udnytte, når gruppens endelige problem skal findes.
 3. Problemstafet: Alle grupper er nu tilbage i deres gruppe og skal arbejde med at finde frem til gruppens endelige problem. Hver elev har nu ca. 10 minutter til at finde det problem, vedkommende finder mest interessant. Når alle har et relevant problem, beskriver de dette i hver deres problemstafet. Hvert gruppemedlem skal udfylde deres egen problemstafet > de skal starte med at beskrive det overordnede problemområde og så sende stafet-papiret højre om og udfylde hinandens felter, så hvert problem bliver grundigt beskrevet. Når hver problemstafet er udfyldt, sidder gruppen med så mange problembeskrivelser, som der er gruppemedlemmer og hvert gruppemedlem tager en udfyldt problemstafet og præsenterer det – det er vigtigt at det IKKE er det problem, man selv startede med at præsentere, man præsenterer.
 4. Det endelige problem: ud fra problemstafetten skal gruppen nu bestemme sig for det problem, som der er mest interesse for og som det ser ud til at gruppen bedst kan besvare med de fag, der er til rådighed. Det endelige problem skal formuleres som ”Det er et problem, at…”, så derfor skal det være konkrete problemer, de arbejder med.

  Når alle grupper har et konkret problem, begynder de at arbejde med at researche deres problem > problemrapport.

Du skal logge ind for at skrive en note

Problemstafet

Hver gruppemedlem beskriver sit problem idé og sender så papiret uret rundt, hvorefter man skriver videre på hinandens problem-ideer.

Overordnet problemområde: (fx Ulighed eller miljøproblemer)

Titel: Det er et problem, at…

Beskrivelse af ideen: Hvad med at tilføje…, Man kunne også…, Har du tænkt over at …, Hvis man tilføjede… 

Du skal logge ind for at skrive en note

Indsamling af viden omkring problemet i en problemrapport

Når du har hjulpet eleverne til at finde frem til det konkrete problem, skal problemets validitet begrundes. Denne fase er meget vigtig, simpelthen fordi eleverne ofte går i gang med at udvikle det innovative løsningsforslag med det samme uden at have researchet grundigt nok på deres problem. Således kan de ende med at finde frem til en løsning på et problem, som ikke er et egentligt problem eller det kan være, at broen mellem problem og løsning bliver uklar, svag eller ikke eksisterende i værste fald. Vi har udviklet en problemrapport til arbejdet med at sikre vidensindsamlingen og undersøgelsen af problemet.

Du skal logge ind for at skrive en note

Skabelon til problemrapport

Den faglige rapport skal bruges til at sikre, at du har et fagligt fundament fra begge fag, før du begynder din idégenerering til innovativt løsningsforslag. Du benytter din faglige rapport som afsæt for dit øvrige arbejde, men du skal ikke kopiere afsnit direkte ind i synopsen. 

Download: Skabelon Problemrapport

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvad er dit problemfelt eller konkrete problem?

Beskriv det med dine egne ord og brug formuleringen Det er et problem, at… hvis du kan.

Hvad er grunden til at problemet er opstået?
Hvem er det et problem for?
Hvad er eller kan være konsekvenserne af problemet?

Hvem vil gerne have problemet løst?

Er det de samme der har problemet, som vil have det løst?

Beskriv…

Giv konkrete eksempler på, hvordan du kan benytte dine fag i arbejdet med problemet – hvilke faglige områder har du i spil?
 • Fag 1:
 • Fag 2:
Hvilke tekster eller data (empiri) vil være gode at se nærmere på, når du skal undersøge problemet?

Prøv at se om du kan nævne nogle metoder fra dine fag, som kan benyttes i arbejdet med problemet.

Hvis du ved, hvilke fag du skal arbejde med, kan du nævne metoder fra dem og ellers kan du mere bredt sige hvilke faglige metoder, du tænker man kan anvende.

Hvis du kender til nogle videnskabelige teorier, der ligger til grund for arbejdet med dit problem, skal du skrive dem her.

Hvilke eksisterende løsningforslag på dit konkrete problem findes i  forvejen?

Hvem er målgrupper for de eksisterende løsningsforslag?

Her kan du redefinere dit problem på baggrund af din udvidede faglige viden.

Brug formuleringen: Det er et problem, at…fordi…

Du skal logge ind for at skrive en note

Formel for problemformuleringen og underspørgsmål i innovativ AT

Når dine elever har fundet frem til et konkret problem, skal de stadig udarbejde en problemformulering med et hovedspørgsmål og underspørgsmål. Vi vil anbefale, at du lærer dine elever at udforme underspørgsmål, der svarer de tre faser i det innovative arbejde, således, at der er et (eller flere) underspørgsmål, der svarer

 1. problemfasen, et (eller flere) underspørgsmål, der svarer
 2. løsningsfasen og et (eller flere) underspørgsmål, der svarer
 3. vurderingsfasen.

Du kan finde værktøjer til problemformuleringen i inspirationskapitlet her.

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Biologi b og kemi B)

Problem

Det er et problem, at mennesker og deres slagtedyr er i direkte konkurrence om den samme føde, fordi befolkningstallet fortsat stiger og dermed stiger efterspørgslen på mad.

Problemformulering

Så hvordan designer man et optimalt højprotein foder til slagtesvin, som gør brug af biomasse, der ikke kan fordøjes direkte af mennesker?

Underspørgsmål

I hvilket omfang bliver slagtesvin fodret med ”menneskeføde”? (underspørgsmål 5a i synopsisskabelon).

Hvilke aminosyrer er essentielle for slagtesvin? (underspørgsmål 5a).

Hvilke type biomasse vil kunne bruges som udgangspunkt for produktionen af en nye slags foder? (underspørgsmål 5a).

Hvordan kan det nye foder være med til at løse problemet? (underspørgsmål 5b).

Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål 5c).

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Biologi c og dansk A)

Problem

Det er et problem, at børn i mellemtrinnet i folkeskolen i Danmark ikke ved nok om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, fordi de så ikke kan være med til at fremme økologiske fødevarer.

Problemformulering

Hvordan kan man fremme børn på folkeskolens mellemtrins bevidsthed om økologiske fødevarer?

Underspørgsmål

Hvad og hvor meget ved børn i mellemtrinnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer? (underspørgsmål 5a)

Hvor meget lærer de om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer i skolen, og hvordan formidles dette? (underspørgsmål 5a)

Hvordan kan man reducere kompleksiteten i emnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, så børn i mellemtrinnet har nemmere ved at forstå og relatere til emnet? (underspørgsmål 5b)

Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål 5c).

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (NG b og Engelsk A)

Problemfelt

Det er et problem, at de bolivianske landmænd i tidligere regnskovsområder dyrker marginalt landbrug med dyrkningsmetoder, der ikke er langsigtede.

Problemformulering

Hvordan kan man bedst informere NGO'er om, at dette er et problem, som er relevant og at det er vigtigt at sætte penge af til løsning af problemet?

 1. Redegør for problemet med de nuværende dyrkningsmetoder. (underspørgsmål 5a i synopsisskema).
 2. Analyser hvordan man bør dyrke jorden i det pågældende område, altså i tidligere regnskovsområder. (underspørgsmål 5a).
 3. Udvikling af materiale og produkt, der skal udbrede forståelse af bedre dyrkningsmetoder? (underspørgsmål 5b).
 4. Diskuter hvilke overvejelser der kunne være relevante i forbindelse med udførelsen af designet og fremstillingen af produktet. (underspørgsmål 5c).
Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Biologi c og dansk A)

Problem

Det er et problem, at dysleksi blandt børn bliver opdaget for sent, da der derved er risiko for, at der skabes en kløft mellem evner og præstation i ordblindes uddannelsesforløb.

Problemformulering

Hvordan kan man skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af obligatoriske ordblindescreenings tidligt i skolegangen, så man undgår, at ordblinde bliver hægtet af? Underspørgsmål

1. Er det muligt at påvise den biologiske årsag til dysleksi? (underspørgsmål 5a i synopsisskabelon)

2. Hvordan behandles problemet i dag? (underspørgsmål 5b)

3. Hvordan skaber vi opmærksomhed omkring problemet? (underspørgsmål 5c)

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Samf b og dansk A)

Problem

Det er et problem, at facebook (kommunikationsmedie) brugere er i risiko for at få FOMO “Fear of missing out”

Problemformulering

Hvordan kan FOMO aktivt forebygges?

Underspørgsmål

 • Hvad er FOMO? (underspørgsmål 5a)
 • Hvordan er Facebook medvirkende til at give facebookbrugere FOMO? (underspørgsmål 5a)
 • Hvordan kan vores løsning være et redskab mod FOMO? (underspørgsmål 5b)
 • Hvilke tanker har vi gjort os ift. udarbejdelse af løsningen? (underspørgsmål 5c)
Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (NG b+ Engelsk b)

Problem

Det er et problem, at ressourcesvage borgere i New Orleans, USA ikke reagerer rettidigt på advarsler om naturkatastrofer som fx ved stormen Katrina i 2005.

Problemformulering

Hvordan kan man sikre, at New Orleans' svageste borgere forstår alvoren af problemet om naturkatastrofer og lader sig evakuere ved fremtidige katastrofer?

Underspørgsmål

 1. Hvilke geografiske præmisser var gældende for New Orleans før stormen Katrina, og hvilke konsekvenser havde det for byen? (underspørgsmål 5a)
 2. Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på dette problem I fremtiden? (underspørgsmål 5a)
 3. Hvordan var ressourcerne fordelt I forhold til evakueringen af New Orleans' befolkning? (underspørgsmål 5a)
 4. Hvordan kan man påvirke den valgte målgruppe? (underspørgsmål 5b)
 5. Hvad er tidligere blevet gjort for at forbedre dette problem? (underspørgsmål 5b) 6. Hvilke muligheder og begrænsinger har vores løsningsforslag? (underspørgsmål 5c)
Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Old c og dansk A)

Problem

Det er et problem, at kommunikationen af kvinden i det offentlige rum i stor udstrækning er knyttet til skønhed, sex og krop, fordi det begrænser kvinder og især pigers mulighed for at spejle sig i et bredt udsnit af kvinder.

Problemformulering

Hvordan kan vi skabe opmærksomhed på hvordan kvinder fremstilles i det offentlige rum?

Underspørgsmål

 1. Hvordan omtales og fremstilles kvindekroppen i debatten “Skinny-Shaming” på Tumblr og facebook, i reklamen “Dove - Selfie” og kronikkerne “Magtens dragt” og “Den perfekte kvinde”? (underspørgsmål 5a)
 2. Hvordan blev kvinder fremstillet i antikkens Rom, og hvorfor kan vi bruge dette til at modarbejde nutidens problem? (underspørgsmål 5a)
 3. Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet af vores innovative løsningsforslag? (underspørgsmål 5b)
 4. Hvilke effekter og virkninger vil vores løsningsforslag få, og er der faldgruber? (underspørgsmål 5c)
Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Mat A+Dan A )

Problem

Det er et problem, at der ikke findes gode tilgængelige ressourcer til at lære danske unge computerprogrammering på videregående niveau.

Problemformulering

Hvordan kan man lære danske unge computerprogrammering på videregående niveau?

Underspørgsmål

Hvorfor er det et problem, og hvorfor er de allerede eksisterende ressourcer utilstrækkelige? (underspørgsmål 5a)

Hvordan formidles undervisning i videregående computerprogrammering til unge? (underspørgsmål 5a)

Hvordan kan vi levere en løsning, der formidler computerprogrammering, så de unge forstår det? (underspørgsmål 5b)

Hvad er fordelene og ulemperne ved vores løsningsforslag? (underspørgsmål 5c)

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Idræt b+ Dansk A)

 Problem

Det er et problem, at danske unge træner alene i fitnesscentre, da træning med en partner vil kunne øge deres motivation samt deres resultater.

Problemformulering

Hvordan udarbejder man et produkt, hvormed de unge danske fitnessudøvere kan øge deres resultater gennem træning med en partner?

Underspørgsmål

 1. Hvorfor er styrketræning med en partner mere effektivt end individuel træning? (underspørgsmål 5a)
 2. Hvordan kan man udvikle et løsningsforslag der kan hjælpe de danske unge med at effektivisere deres træning? (underspørgsmål 5b)
 3. Hvilke konsekvenser har dette løsningsforslag og er det realistisk? (underspørgsmål 5b)
Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Samf b og dansk A)

 Problem

Det er et problem at unge i Danmark bruger det sociale medie Tinder, da det sociale og fysiske aspekt går tabt når man kommunikerer digitalt, i modsætning til at interagere “ansigt-til-ansigt”.

Problemformulering

Hvordan får man unge til at møde nye mennesker fysisk i stedet for over digitale medier som Tinder?

Underspørgsmål

 1. Hvordan påvirker det unge at kommunikere digitalt, uden mulighed for at læse den anden persons reaktioner, udtryk, kropssprog og følelser? (underspørgsmål 5a)
 2. Hvordan kan en evt. negativ påvirkning afværges? (underspørgsmål 5a)
 3. Hvordan kan vores løsning få unge til at mødes “ansigt-til-ansigt”? (underspørgsmål 5b)
 4. Vurdering af løsningsforslaget. (underspørgsmål 5c)
Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Samf c+dansk A)

Problem

Det er et problem, at forventninger og krav om høje karakterer til unge på de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver kommunikeret, så unge får et urealistisk forhold til hvor meget de skal præstere for at få et godt liv.

Problemformulering

Hvordan kan 3.g elever på gymnasiale uddannelser gøre politikerne opmærksomme på det pres de føler i deres skolemæssige hverdag?

Underspørgsmål

Hvorfor er de unge studerende stressede på de gymnasiale uddannelser? (underspørgsmål 5a)

Hvad er konkurrencestaten og hvordan kan det være med til at presse de unge studerende på de gymnasiale uddannelser? (underspørgsmål 5a)

De unge på de gymnasiale uddannelser føler sig pressede. Hvad er politikernes holdninger til dette? (underspørgsmål 5a)

Hvordan kan de unge gøre politikerne opmærksomme på deres holdninger i forhold til deres stressede hverdag, på de gymnasiale uddannelser og hvordan får de skabt kontakt til politikerne? (underspørgsmål 5b)

Hvilke overvejelser er nødvendige at forholde sig til i forhold til udformningen af vores løsningsforslag? (underspørgsmål 5b)

Hvad ville det betyde for de unge studerende, hvis vores løsningsforslag lykkedes og havde den ønskede effekt? (underspørgsmål 5c)

Du skal logge ind for at skrive en note

Problemfasen: Hvordan hjælper man eleverne til at undersøge eksisterende løsninger?

Som lærer kan du ikke være specialist på alle områder. Du kender dine fag godt, men når du skal sikre, at eleverne undersøger, hvad der findes af eksisterende innovative løsningsforslag, kan du godt blive udfordret på din viden. Derfor har vi udarbejdet en guide, der kan hjælpe dig til at sikre, at dine elever får undersøgt, hvad der findes i forvejen inden for det problemfelt, eleverne arbejder med – se næste afsnit.

Denne research på løsningsforslag skal ske i selve problemfasen, selvfølgelig, men også når eleverne i løsningsfasen skal udarbejde det innovative løsningsforslag – her skal man vide, hvad der findes inden for ens felt, så man kan være innovativ i et eller anden omfang – inkrementelt eller radikalt 

Du skal logge ind for at skrive en note

Guide til at undersøge eksisterende innovative løsninger inden for det problemfelt din elev/din klasse arbejder med

Eksisterende løsninger – titel på løsningen

Hvilket konkret problem er det en løsning på?

Prøv at kategorisere løsningen – er det en løsning der formidler et område, en løsning der danner en ny struktur på et område (et logistisk system), en løsning der får mennesker til at mødes, en løsning der finder på en ny faglig metode (fx til at arbejde med et naturvidenskabeligt område) etc. > altså, hvilken type innovativ løsning det er.

Hvem er løsningen rettet mod – hvem er målgruppen for løsningen?

Er det de samme som har problemet som løsningen løser, som er målgruppen for løsningen?

Hvem er afsender på løsningen? Hvilke fag kunne være i spil, når denne løsning skal produceres? Hvilke faglige metoder kan du forestille dig har været brugt, når det innovative løsningsforslag skulle udarbejdes?

 • i researchfasen (hvad skulle de vide noget om for at lave løsningen?)
 • udarbejdelsen
 • Hvordan vil du bedømme denne innovative løsning med dine fags metoder?
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761680235. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018