Du skal logge ind for at skrive en note

Grupperne arbejder på livet løs med at få deres synopsis skrevet færdig, - de er i gang med deres prototype/visualisering af løsningsforslaget, – og snart skal de også begynde at tænke på deres mundtlige fremlæggelse af hele projektet. De er måske spredt for mange vinde. Midt i dette hurlumhej findes vurderingsfasen.

Du skal logge ind for at skrive en note

I vurderingsfasen skal grupperne vurdere deres eget løsningsforslag ift. to parametre

 1. Om det har værdi for andre: Om løsningsforslaget har relevans for målgruppen/brugeren og rent faktisk løser problemet – og at det samtidigt realistisk set er realisabelt. I forhold til spørgsmålet om løsningsforslagets værdi, skal dets mulige konsekvenser også vurderes. Man kan forestille sig et løsningsforslag der løser problemet for målgruppen, men samtidigt skaber nye problemer fordi det er uetisk, ikke er økonomisk, miljø- eller samfundsmæssigt bæredygtigt eller ikke er æstetisk forsvarligt – fx i form af en ualmindelig grim og klodset bygning midt i byen.
 2. Om det er innovativt: Om løsningsforslaget faktisk tilfører den konkrete kontekst noget nyt – fx ved at kombinere tidligere løsninger på en ny måde. I vejledningen til læreplanen for AT udtrykkes det på denne måde:

  Ved innovativt løsningsforslag forstås, at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng. En eksisterende løsning fra en anden sammenhæng kan tilføre et uløst problem noget nyt i den undersøgte sammenhæng. Fx kan ”supercykelstier”, der findes i Holland, bidrage til løsning af trafikproblemer i København.

  I vurderingsfasen skal grupperne validere deres vurdering ved hjælp af relevant viden, metoder og teorier. Det er altså ikke nok, at de blot antager – eller selv synes, at de har ret i deres vurderinger af løsningsforslaget. Derfor skal du og din AT-kollega også betone vigtigheden af den metodiske tilgang ift. verificeringen - eller falsificeringen af hypotesen for løsningsforsalgets effekt over for grupperne.

Du skal logge ind for at skrive en note

Vurderingsfasen: Et overblik

Vurderingsfasen: Et overblik

Du skal logge ind for at skrive en note

Processtyring i vurderingsfasen

Vurderingsfasen er som regel tidsmæssigt ret presset og intens. I procesdesignet for et AT og innovations-forløb, udgør fasen typisk ikke mange skemalagte timer – og er altså ret kort – både ift. problemfasen og løsningsfasen, men det gør den jo naturligvis ikke mindre vigtig.

På dette tidspunkt i forløbet er grupperne forhåbentligt blevet ret selvkørende, så det, der er brug for, er en samlet introduktion til vurderingskriterierne og en indføring i, hvordan grupperne metodisk kan validere løsningforsalget ift. disse kriterier. Men derudover skal I selvfølgelig følge vurderings-arbejdet op i coachingen af den enkelte gruppe.

Ved introduktionen – og i coachingen af grupperne, skal i sørge for at give grupperne:

 • Egnede redskaber
 • Gode forslag til, hvordan de kan bruge deres viden, fagenes metoder og teorier – samt andre metoder som fx. forskellige former for brugerundersøgelser og State of the Art undersøgelser i arbejdet med valideringen
 • Milepæle for arbejdet.

Milepælene er vigtige som en hjælp til gruppernes disponering af tiden, - her, hvor der samtidigt er så mange andre ting, de skal have færdiggjort: synopsis-skrivningen og prototypen/ visualiseringen af løsningsforslaget.

Se også ”Procesdesign – vejen til bjerget og flaget

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvordan får vi eleverne til at tage arbejdet med vurderingsdelen alvorligt?

I forhold til de to tidligere faser i forløbet, kan det være en anelse udfordrende for læreren at motivere eleverne til arbejdet i vurderingsfasen. Grupperne er måske ved at være lidt udmattede af det intense arbejde i løsningsfasen, og derfor kan der være en vis form for metaltræthed ift. nu også at skulle gå ind i en ny proces. Hvis fasen ydermere kommer bag på grupperne, bliver det hele selvfølgelig ikke lettere. For dig og din kollega handler det derfor om, at forberede grupperne på fasen i god tid, så de er mentalt forberedte på arbejdet med vurderingen af løsningsforslaget.

Du skal logge ind for at skrive en note

Et par råd

 • Gør en del ud af vurderingsfasen allerede i introduktionen til forløbet – og de tre faser.
 • Sæt tid af i forløbet til en fælles gennemgang af kravene til vurderingen af løsningsforslaget. Se Hvordan tilrettelægger vi gode AT og innovations-forløb?
 • Gør noget ud af, at vurderingen skal have validitet: Send grupperne i marken igen – eller tilbage til computeren for at undersøge værdien af eget løsningsforslag.
 • Ved kontaktbare brugere/målgrupper: Giv eleverne værktøjer, der kan kvalificere deres undersøgelsesarbejde ift. vurderingen. Se Test og undersøgelsesmetode.
Du skal logge ind for at skrive en note

Hvordan skaber vi en klar sammenhæng mellem de 3 projektfaser: Problem - Løsning - Vurdering?

Det gør vi grundlæggende ved hele tiden at udpege denne sammenhæng for eleverne – både før og under arbejdet i faserne. Derudover kan man sige, at vurderingsfasen netop er syntese-fasen; det er her – i vurderingen af løsningsforslaget – at forbindelsen mellem problemet og løsningen for alvor kan tydeliggøres for eleverne.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvordan ser den gode vurdering af løsningsforslaget ud?

De problemer grupperne arbejder med – og de løsningsforslag, de udarbejder som svar på disse problemer, kan selv sagt have meget forskellig karakter, alt efter det overordnede emnes karakter, og de fakulteter og fag, der indgår i forløbet. Derfor kan den gode vurdering af løsningsforslaget naturligvis antage mange former, men fælles for alle gode vurderinger er, at de lever op til følgende:

Du skal logge ind for at skrive en note

Den gode vurdering

 1. Medtænker alle kriterier i en valideret vurdering af løsningsforslagets værdi for andre (relevans og konsekvenser indgår her ) + hvordan det tilføjer konteksten noget nyt.

  Det vil sige: At gruppen kan vise, at de faktisk har undersøgt, hvordan løsningsforslaget konkret skaber værdi for brugeren – og i denne forbindelse også evt. utilsigtede konsekvenser – og at de kan godtgøre at de har undersøgt State of the Art, så de kan være præcise ift. hvordan deres løsningsforslag tilføjer noget nyt i konteksten.

 2. Demonstrerer en indsigt i, hvordan viden, metoder og teorier har kunnet anvendes – eller evt. ikke har kunnet bidrage særlig godt ift. valideringen af løsningsforslagets værdi for andre – og hvordan det tilfører konteksten noget nyt.

  Det vil sige: At gruppen ikke bare kan lire en hel masse metoder af, men at de rent faktisk kan demonstrere, hvordan de helt konkret har brugt deres viden, metoder og teorier i sammenhængen.

Du skal logge ind for at skrive en note

AT-faglige kompetencer: Faglige metoder, teorier og videnskabsteori i vurderingsfasen

De At-faglige kompetencer skal styrkes i hvert eneste AT-forløb. Denne didaktiske opgave er faktisk ofte lettere i de innovative forløb. Det skyldes, at de innovative og de AT-faglige kompetencer indbyrdes befrugter hinanden. Det er gennemgående lettere for eleverne at forholde sig til helt konkrete problemer, som de skal finde faktiske, innovative løsninger på – og derfor bliver det metodiske arbejde med problem, løsning og vurdering også tydeligere for dem. Derfor vil du og din kollega sikkert også opleve, at det er rimelig uproblematisk for jer som lærere at tydeliggøre det konkrete arbejde med at validere vurderingen af løsningsforslaget over for eleverne.

Ifølge læreplanen, skal eleverne kunne VISE, hvordan de har anvendt viden, faglige metoder og teorier i vurderingen af løsningsforslaget. Hertil kommer også videnskabsteoretiske overvejelser. Dette betragtes normalt som hardcore AT-faglige mål, men lærerplanen inkorporerer faktisk også de innovative kompetencer i vurderingsdelen – og lader dem ret elegant smelte sammen med de AT-faglige:

Bedømmelse af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt.

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Undervisningsministeriet,
Kontoret for Gymnasiale Uddannelser 2014, stk. 10.4: Bedømmelse ud fra de faglige mål i almen studieforberedelse.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvordan får I gjort den AT-faglige vinkel af vurderingsarbejdet konkret i coachingen?

Her går det ud på at trække på den gode italesættelseskultur, I forhåbentlig har fået etableret allerede fra forløbets start, og så handler det om, at få grupperne selv til at reflektere over, hvordan de kan bruge deres faglige viden, metoder og teorier i valideringen af vurderingen. Kan de bruge begge fags metoder? Eller er det fortrinsvis metoder, fra det ene fag, der er relevante? Trækker de i valideringen af vurderingen af løsningsforslagets værdi særligt på viden og teorier fra et af fagene – eller fra begge?

Du skal logge ind for at skrive en note

Faglig viden og fagenes metoder og teorier i vurderingsfasen

Forløbets fag indgår ikke nødvendigvis med samme vægt i alle forløbsfaser. Ofte vil ét af fagene dominere i problemfasen – således, at det særligt er dette fags viden, metoder og teorier, der bidrager til afdækningen og formuleringen af problemet, mens det andet fag kan dominere i løsningsfasen. Dette gælder naturligvis også for vurderingsfasen. I coachingen af grupperne, skal I altså være opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis er begge indgående fags viden, metoder og teorier, der kan bidrage til at validere vurderingen af løsningsforslaget. Det kan det være – men det er ikke en selvfølge.

Du skal logge ind for at skrive en note

Et eksempel

I et forløb i emnet Mad og Mennesker - med tysk og biologi som indgående fag – har en gruppe udarbejdet et løsningsforslag, som besvarer problemet, at usunde madvaner hos en specifik tysk målgruppe – i form af et for stort indtag af sukker – fører til livsstilssygdomme som diabetes.

Løsningsforslaget er en adfærdsregulerende kampagne på tysk – med det mål at nedsætte sukkerindtaget hos en specifik målgruppe.

I vurderingen af løsningsforslagets værdi, skal gruppen selvfølgelig undersøge om den biologiske viden, de formidler i kampagnen er korrekt, men tyskfaget vil dominere ift. de faglige metoder, de kan anvende i valideringen. Her er grupperne nemlig nødt til at anvende en række af sprogfagenes analysemetoder – fx kommunikationsanalyse – retorisk analyse osv. – på deres egen tyske kampagnetekst for at kunne validere, at den kan have den ønskede effekt på – eller værdi for - målgruppen.

Det er den slags erkendelser, grupperne meget gerne skulle kunne komme frem til i den AT-faglige vurdering af, hvordan de har brugt fagene og deres metoder i vurderingen af løsningsforslaget.

Her kan fase-redskabet ”Hvad har vi egentlig haft gang i?” være en hjælp til grupperne – ligesom det kan bruges som udgangspunkt for jeres coaching af dem. Faseredskab: ”Hvad har vi egentlig haft gang i?”.

Du skal logge ind for at skrive en note

Metoder og metoder – samt teorierne bag

I de innovative forløb anvender eleverne gennemgående mange forskellige metoder – det være sig metoder fra de indgående fag, metoder der stammer fra andre fag i fagrækken – og diverse andre metoder – herunder innovationsmetoder, som er fx hentet ind fra erhvervslivet – og entreprenante sammenhænge.

VIS eleverne, at de faktisk KONSTANT betjener sig at diverse metoder – og at disse som regel er udviklet på baggrund af nogle teorier, som kloge folk har arbejdet sig frem til – og at disse teorier handler om, hvordan dette eller hint hænger sammen inden for et givent felt.

Få eleverne til at reflektere over spørgsmål som: Hvad er det så, vi kalder faglige metoder? – Og er de mon de eneste, der dur? Hvad med alle de andre metoder? Skal de så slet ikke nævnes i vores vurdering? Hvad med de metoder, der er hentet fra andre fag – som ikke indgår i projektet? Må man godt det? Det er ved at stille alle disse gode spørgsmål, at elevene gradvist bliver klogere på, hvad det egentlig er de har gang i – også i vurderingsdelen. Det er også sådan, de kan begynde at se, hvordan det innovative og det AT-faglige virkelig smelter sammen.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761680235. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018