AT og Innovation er bogen som dækker både elevens og lærerens arbejde med innovation i AT.

Det får du adgang til

  • 37 billeder
  • Mere end 70 forslag til metoder og aktiviteter
  • 40 eksempler
  • 30 filer til download
  • 225 sider

Forfattere

  • Kirsten Lauta
  • Julie Skaar
  • Michael Thing
  • Julie Rørdam Thom
  • Marianne Zinckernagel

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.

Om AT og innovation

ISBN: 978-87-616-8023-5

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2015.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761680235. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017